ภาพข่าวกิจกรรม

 • กิจกรรมการประกวดสื่อระดับปฐมวัย
 • วันแม่แห่งชาติ
 • กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
 • กิจกรรมป้องกันและระวังอัคคีภัย
 • กิจกรรมภัทรวิทจิตอาสาจราจร
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
 • กิจกรรมหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษาและค่ายคุณธรรมจริยธรรมชั้นม.1
 • วจนพิธีกรรมระลึกถึงนักบุญมารีอา กอแรตตี
 • กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
 • วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปาโลองค์อุปภัมภ์คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
 • พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักเรียนคาทอลิก
 • ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปฐมวัย / ลูกเสือจิ๋ว ปีการศึกษา 2562
 • การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
 • วจนพิธีกรรมและกิจกรรมพิธีไหว้ครู
 • กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
 • การอบรมผ่านระบบทางไกลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
 • วจนพิธีกรรมเปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 2562
 • พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี ฯและปฐมนิเทศนักเรียน
 • พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562
 • ค่ายพันธสัญญานักบุญเทเรซา ม.1,ม.4

ข่าวสารการศึกษา

PATARAVITAYA ON FACEBOOK